Vedtægter

Vedtægter for Engesvang Skyttekreds

§1 Foreningens navn og hjemsted er:
Engesvang skyttekreds, med hjemsted i Ikast-Brande kommune.

§2 Foreningens formål er:
At udbrede kendskab til og vedligeholdelse af færdigheder i skydning, blandt egnens beboere, på foreningensskydebaner.

At medlemmer deltager i stævner og konkurrencer i andre kredse og amtsforeninger.

At medlemmerne informeres om stævner, konkurrencer og kurser der arrangeres af Landsdelsforeningen og hovedorganisationen.

§3 Foreningen er tilsluttet DGI Midtjylland, og er derved underkastet Landsdelens og Landsorganisationens love og vedtægter.

§4 Foreningens medlemskreds:
Som medlem kan optages børn og voksne, når disse vedkender sig nærværende vedtægter.

Som støttemedlemmer kan optages enhver der betaler kontingent for den pågældende sæson.

Medlemskontingent betales helårligt.

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§5 Udelukkelser:
Stk. 1. Bestyrelsen kan udelukke et medlem når der findes grund hertil.

Bestyrelsen og det udelukkede medlem, kan indanke udelukkelsen på den først kommende generalforsamling.

Stk. 2. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§6 Foreningens opbygning:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ved avertering på hjemmesiden samt i foreningens lokaler, indkaldes hvert år i april måned, med mindst 8 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Kun fremmødte aktive medlemmer der er fyldt 14 år har stemmeret.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal (over halvdelen af de afgivne stemmer), dog kræves til udelukkelse af et medlem, og til ændringer af disse vedtægter mindst 2/3 af de fremmødte aktive medlemmers stemme for forslaget.

Ved indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling SKAL dagsorden med emnet bekendtgøres.

Generalforsamlingens forhandlinger og vedtagelser indføres i foreningens dertil indrettede protokol, som underskrives af dirigenten.

§7 Generalforsamling:
På den årlige generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandens beretning om foreningen i det forgangne år.
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab, og det årlige kontingent fastsættes.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
6. Eventuelt.

Alle valg på generalforsamlingen kan foregå ved håndsoprækning, såfremt ikke andet er forlangt, og der vælges en bestyrelse på 5 medlemmer.

Valgene er gældende for 2 år, således at 3 medlemmer her i blandt formanden kun kan afgå i lige kalenderår, og 2 medlemmer her i blandt kasseren kun kan afgå i ulige kalenderår. Genvalg kan finde sted.

Formanden vælges på generalforsamlingen, desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer, disse er også valgt for 2 år, og kan afgå skiftevis med en bestyrelsessuppleant og en revisor hvert år.

§8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 3 af bestyrelsens medlemmer finder det fornødent og/eller påkrævet. Ligeledes skal ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis 1/3 af foreningens aktive medlemmer kræver det. Hvis ingen af forslagsstillerne er tilstede, bortfalder forslaget.

§9 Bestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden og konstituerer sig efter hver generalforsamling med formand, næstformand, kasserer og sekretær, kassereren kan dog udpeges blandt medlemmer uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen træder sammen på forlangende af et bestyrelses medlem.

Bestyrelsen koordinerer foreningens aktiviteter og træffer alle afgørelser vedrørende kredsens virksomhed, dog begrænset af det på generalforsamlingen vedtagne.

Formanden, (i hans fravær næstformanden), leder alle bestyrelsens møder.

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, og er stemmerne lige er det formandens (næstformandens) stemme der er afgørende.

Foreningen tegnes i almindelighed af formand og kasserer.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån tegnes foreningen af hele bestyrelsen,

bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt der er 3 af dens medlemmer tilstede.

Der føres protokol over det på bestyrelsesmøderne vedtagne, og protokollen underskrives af de på bestyrelsesmødet deltagne medlemmer. Uddrag af protokollen kan forelægges generalforsamlingen, hvis det skønnes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt medlemmer, med mindst et bestyrelsesmedlem som udvalgsmedlem.

§10 Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december.

§11 Bestyrelsens funktioner:
Når der skydes på foreningens skydebaner, skal mindst en af bestyrelsen, eller en af bestyrelsen udpeget person være til stede som har det fulde ansvar for, at ro og orden opretholdes på banerne, og at instruks for skydebanernes brug overholdes, og at de af bestyrelsen vedtagne bestemmelser vedrørende skydningernes afvikling nøje overholdes.

§12
Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for hensigtsmæssig opbevaring af geværer, pistoler, revolvere og ammunition, samt at der føres nøje kartotek over de våben der beror i kredsens varetægt.

Bestyrelsen er ansvarlig for kredsens ejendele.

Bestyrelsens medlemmer og foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtigelser, for disse hæfter kun foreningen med sin respektive formue.

Stk. 2. Våbenpåtegning kan erhverves gennem foreningen i henhold til våbenlovens bestemmelser.

Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen omgående at meddele Landsdelen om nyvalg af formand og kasserer, samt at udfylde og indsende de indberetninger m.v. som Landsdelen skønner, er nødvendige for at kunne varetage Landsdelens daglige arbejde og ledelse.

§13 Foreningens opløsning:
Foreningen kan opløses, såfremt ¾ af de fremmødte, aktive medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Såfremt en sådan opløsning skulle fremkomme, overgår alle Engesvang Skyttekreds tilhørende aktiver og passiver til Skydebaneforening Dalgas, til midlertidig opbevaring, for hvis der igen skulle opstå ønske om genopretning af en skyttekreds i Engesvang, da at stille disse aktiver til rådighed for en sådan.

Stk. 2. Hvis foreningen opløses, skal foreningens aktiver anvendes til dækning af passiver. Overskydende aktiver og registreringspligtige våben, skal i prioriteret orden bruges eller afleveres til:
1. Fusion med anden skytteforening.
2. Anden skytteforening i omegnen.
3. Skydebaneforening Dalgas
4. Skydebaneforeningen Danmark.

Således vedtaget på generalforsamlingen

I Engesvang Skyttekreds d. 24. februar 2016